Văn bản pháp luật

Thông tư quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương

Thông tư quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương

30-11-2020
01-04-2021

Luật số 72/2020/QH14 của Quốc hội: Luật Bảo vệ môi trường

Luật Bảo vệ môi trường 2020 số 72/2020/QH14 quy định chi tiết về bảo vệ môi trường nước, không khí, đất, không khí, bảo vệ di sản thiên ...

17-11-2020
01-01-2022